تماس بگیرید

سؤالات قدم دوم

امید سوال 1- امروز من به چه چیزهایی امیددارم ؟  به آنچه هستی نگاه نکن بلکه به آنچه میتوانی باشی نگاه کن ماممکن است که گذشته بدی راازسرگذرانده باشیم ولی این بدان معنی نیست که آیندۀ بدی هم درانتظارمان است بلکه بلعکس امیدنوری است درتاریکی مطلق امیدجرقه ای است که منتشرشده...

سوالات قدم اول

بیماری اعتیاد سوال 1 -مفهوم بیماری اعتیادبرای من چیست ؟ مااغلب مصرف میکریم تابرای لحظه یالحظاتی ازخودودنیای پیرامون جداشویم . گذشتۀ ما انباری ازغم ودرداست وما برای جداشدن ازآن مصرف میکردیم . بیماری اعتیاداغلب تمرکز میکندبرروی نداشته ها که باعث درداست درواقع بیماری...

قدم اول

بیماری اعتیادچیزی که مارا معتادکرده بیماری اعتیاداست نه موادمخدرونه رفتارهای مابلکه فقط بیماری ماست . چیزی دردرون ما باعث میشود که نتوانیم مصرف موادمخدرراکنترل کنیم . همین « چیزِ » خاص مارامستعدمیکندکه دردیگرمراحل زندگی ازروی وسوسه واجبارعمل نمائیم، چه زمانی میتوانیم...