تماس بگیرید

مقدمه

ایده نوشتن این کتاب ازلایه های درونیِ انجمن معتادان گمنام نشأت گرفته است . درسالهای آغازین دهه 1980 جزوات ودفترچه های متفاوتی ازکارکردِقدمهای دوازده گانۀ متعلق به اعضاء به دستمان رسیدکه همگی نیزدارای یک درخواست مشترک برای انتشاریک راهنمای کارکردقدمِ استانداردبودند، تاکل انجمنِ NA بتواندبرای کارکردن دوازده قدم ازآن استفاده کند.انجمن تقاضاداشت تااین پروژه درلیستِ الویت های کاری کنفرانسِ مربوط به کمیتۀ نشریاتِ خدماتِ جهانی NA(WSCLC) قرارگیرد، درنتیجه نهایتاًخدمات جهانی NA(WSCLC) اعلام نمودتااین پروژه رادرکنفرانس سال 1995 آغازنماید . تیترکاری این پروژه برای چندسالی « راهنمای نوشتن قدم » بود. اگرچه مابعداًتشخیص دادیم که لغتِ نوشتن برای اعضایی که ممکن است قادربه نوشتن نباشندیانوشتن رابه عنوان راهی برای کارکرددوازده قدم انتخاب نکنند، ایجادمحدودیت میکند، بنابراین نام آنرابه راهنمای کارکردقدم تغییردادیم. هرفصل این کتاب شامل شرحِ یک قدم وسؤالاتِ مربوطه میباشد

قدم اول : ما اِقرارکردیم که دربرابراِعتیادمان عاجِزبودیم وزندگیِ مان غیرقابل اِداره گردیده بود .

قدم دوم : مابه این باوررسیدیم که یک نیروی برترمیتواند سلامت عقل را به ما بازگرداند

قدم سوم : ما تصمیم گرفتیم که اراده وزندگیمان را به مراقبت خداوندبدان گونه که اورادرک میکردیم بسپاریم

قدم چهارم : مایک ترازنامه اخلاقی بیباکانه وجستجوگرانه ازخودتهیه کردیم

تماس

09367770381

contact@irstep.ir

با ما تماس بگیرید